Loading...

Polityka Prywatności


Ogólna klauzula informacyjna dla Klientów:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO − informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Księgowych Joanna Błaszak z siedzibą w Pakości

Dane kontaktowe:
Tel. 668 043 348
e-mail: [email protected]

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach w celu oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które przetwarzają w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom zajmującym się windykacją naszych wierzytelności. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj. dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym, dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały, dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa :prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia z Panią/Panem umowy.